जागतिक स्तरावर राजकारणाची भांडवलशाही शक्तींपासून मुक्तता.

गेल्या काही दशकांमध्ये, जगभरातील राजकारणी अधिकाधिक भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन झाले आहेत. अनेक राजकीय नेते आणि पक्षांनी स्वेच्छेने सामान्य लोकांचे हित अथवा त्यांचा कल्याण याऐवजी कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींच्या हितसंबंधांशी जुळवून घेतले आहे. भांडवलशाही वर्चस्वामुळे राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले असून लोकशाही कमकुवत झाली आहे.

राजकीय क्षेत्राच्या ऱ्हासाचे व अधीनतेचे मुख्य कारण कॉर्पोरेशन आणि धनाढ्य व्यक्तींनी त्यांच्या अफाट आर्थिक सामर्थ्याद्वारे जगावर जे अधिराज्य निर्माण केले ते होय. राजकीय मोहिमांना निधी देऊन, राजकारण्यांशी लॉबिंग करून आणि स्वतःचे राजकीय पक्ष स्थापन करून राजकारण्यांवर प्रभुत्व निर्माण करण्यासाठी ते त्यांच्या अफाट संसाधनांचा वापर करतात. याचा परिणाम सामान्य जनतेच्या गरजा आणि इच्छांपेक्षा या श्रीमंत देणगीदारांच्या हितसंबंधांना अनुकूल अशा धोरणांमध्ये होतो.

भांडवलशाही शक्तींच्या तावडीतून राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, अनेक पावले उचलली पाहिजेत. राजकारणातील पैशाचा प्रभाव मर्यादित करण्यासाठी प्रखर नियम/कायदे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी स्थापना करणे ही याबाबत पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामध्ये राजकीय मोहिमांवर खर्च करता येणारी रक्कम आणि कॉर्पोरेशन आणि श्रीमंत व्यक्तींकडून स्वीकारल्या जाणाऱ्या देणग्यांची मर्यादा यावर प्राथम्यक्रमाने आणि अत्यंत तातडीने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, राजकारण्यांनी निधीचे सर्व स्त्रोत उघड करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन जनतेला हितसंबंधांच्या कोणत्याही संभाव्य संघर्षांची जाणीव होऊ शकेल.

आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे राजकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे. यामध्ये सर्व राजकीय निर्णय आणि वाटाघाटी सार्वजनिक करणे, तसेच राजकारणी आणि लॉबीस्ट यांच्यातील सर्व बैठका सार्वजनिक छाननीसाठी उपलब्ध करून दिल्या जातील याची खात्री करणे समाविष्ट आहे. हे बॅकरूम डील रोखण्यात मदत करेल आणि हे सुनिश्चित करेल की राजकारणी त्यांच्या श्रीमंत देणगीदारांऐवजी ते प्रतिनिधित्व करत असलेल्या लोकांसाठी जबाबदार आहेत.

शेवटी राजकीय प्रक्रियेत सर्वसामान्यांचा आवाज बळकट करणे आवश्यक आहे. मतदारांचा सहभाग वाढवून आणि लोकांना राजकीय उमेदवार आणि समस्यांबद्दल माहिती मिळवणे सोपे करून हे केले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तळागाळातील संस्थांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे महत्वाचे आहे जे सामान्य लोकांच्या गरजा आणि इच्छांसाठी समर्थन करू शकतात.

शेवटी, राजकीय क्षेत्र भांडवलशाही शक्तींच्या अधीन होणे हे लोकशाही आणि लोकांच्या कल्याणासाठी गंभीर धोका आहे. राजकीय क्षेत्राचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी, मजबूत नियम स्थापित करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि सामान्य लोकांचा आवाज मजबूत करणे आवश्यक आहे. एक महत्वाचे, कि आपले लोकप्रतिनिधी निवडतांना ते सर्व नागरिकांच्या हितासाठी खरोखर काम करणारे आहेत कि केवळ सत्तास्थापनेच्या लालसेपोटी भांडवलदारांच्या कह्यात जाणारे आहेत याची जनजागरण मोहीम जागतिक पातळीवर तीव्र करून लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी DiEM25 सारख्या मोहिमा राबविणे आवश्यक राहील.

Standard

Restoring the Independence of Politics: Breaking Free from Capitalistic Forces.

Over the past few decades, politicians around the world have increasingly become subservient to capitalistic forces. Many political leaders and parties have willingly aligned themselves with the interests of corporations and wealthy individuals, often at the expense of the common people. This trend has resulted in a loss of independence of the political arena and has weakened democracy.

One of the main reasons for this subjugation is the immense financial power wielded by corporations and wealthy individuals. They use their vast resources to influence political outcomes by funding political campaigns, lobbying politicians, and even establishing their own political parties. This often results in policies that favor the interests of these wealthy donors over the needs and desires of the general public.

To restore the independence of the political arena from the clutches of capitalistic forces, several steps must be taken. The first and most important step is to establish strong regulations to limit the influence of money in politics. This includes limiting the amount of money that can be spent on political campaigns and the amount of donations that can be accepted from corporations and wealthy individuals. Additionally, politicians should be required to disclose all sources of funding, so that the public can be aware of any potential conflicts of interest.

Another important step is to increase transparency in the political process. This includes making all political decisions and negotiations public, as well as ensuring that all meetings between politicians and lobbyists are made available for public scrutiny. This will help to prevent backroom deals and ensure that politicians are accountable to the people they represent, rather than to their wealthy donors.

Finally, it is essential to strengthen the voice of the common people in the political process. This can be done by increasing voter participation and making it easier for people to access information about political candidates and issues. Additionally, it is important to promote the development of grassroots organizations that can advocate for the needs and desires of the common people.

In conclusion, the subjugation of the political arena to capitalistic forces is a serious threat to democracy and the well-being of the people. To restore independence to the political arena, it is necessary to establish strong regulations, increase transparency, and strengthen the voice of the common people on the lines of DiEM25 movement in Europe. Only then can we ensure that our politicians are truly working for the benefit of all citizens, rather than just a select few.

Standard

The future-enabled generations.

The importance of education in shaping the future of any nation cannot be overstated. With India’s growing population and rapidly advancing technology, it is imperative that we take steps to ensure that our schools and colleges are preparing our youth for the challenges and opportunities of the future. To achieve this, we must re-evaluate our educational system and update our syllabus to be more forward-thinking and innovative.

The current education system in India is based on a traditional approach that focuses on rote learning and memorization of facts. While this may have worked in the past, it is no longer adequate to prepare students for the challenges of the modern world. To compete in the global economy, our students must have a solid foundation in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education, as well as critical thinking and problem-solving skills.

The future of work will be dominated by automation and artificial intelligence, and our education system must adapt to prepare our students for this reality. We must prioritize teaching skills that are in high demand, such as coding, data analysis, and digital literacy. Our syllabus must also include courses on entrepreneurship, creativity, and innovation, so that our students can become leaders and innovators in their respective fields.

In addition to STEM education, we must also emphasize the importance of social sciences and humanities. Our students must be equipped with the knowledge and skills to understand the complex social, political, and economic issues facing our world today. Courses in history, political science, economics, and sociology will help students develop a broader perspective and become informed and engaged citizens.

To achieve this ambitious goal of creating a futuristic syllabus, we must prioritize investments in teacher training and infrastructure. Our teachers must be equipped with the latest pedagogical techniques and have access to technology and resources that will enhance their teaching. Our schools and colleges must be equipped with modern facilities and resources to create a stimulating learning environment.

In conclusion, the need for a futuristic school and college syllabus in India is urgent and cannot be overstated. Our education system must adapt to the changing needs of the modern world, and we must invest in our teachers and infrastructure to make this a reality. Let us work together to create an education system that will prepare our students for success in the 21st century and beyond.

Standard

Lord Hewart: Aphorism

In 1924, Lord Hewart, Chief Justice of England, famously stated that “Justice should not only be done, but also seen to be done.” This phrase has since become one of the fundamental principles of justice systems around the world, emphasizing the importance of transparency and fairness in legal proceedings. However, as we approach the 99th anniversary of Lord Hewart’s quote, it is worth considering whether this principle is still sufficient in our modern era.

In 2023, my take on this quote is that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done”.While transparency and fairness are crucial components of any justice system, they are not enough on their own. Justice must also be swift, accessible, effective and more importantly uninfluenced by any external factors in order to truly serve the needs of society.

One of the biggest challenges facing justice systems today is the issue of accessibility. Many people are unable to access legal services due to financial, social, or cultural barriers. This creates a significant gap in the ability of justice systems to serve all members of society equally. To address this issue, many countries are exploring new approaches to legal aid, such as offering free or low-cost legal services to those who need them.

Another major challenge facing justice systems is the issue of speed. Legal proceedings can often drag on for years or even decades, causing immense frustration and stress for those involved. This is particularly true for criminal cases, where delays can result in prolonged detention or even wrongful convictions. To address this issue, many countries are exploring new approaches to case management, such as using technology to streamline the legal process and reduce delays.

One more emerging issue is that there is growing concerns about the independence of the judiciary in many countries across the world. There have also been allegations that the judiciary has been used as a tool by the governments to suppress dissent and opposition voices.

The justice systems, therefore, must also be effective in order to truly serve the needs of society. This means that they must be able to deliver just outcomes in a timely and consistent manner. It also means that they must be able to adapt to changing social, economic, and technological conditions in order to remain relevant and effective over time.

In conclusion, the principle that “Justice should not only be seen to be done, but should actually be done” represents an evolution of Lord Hewart’s original quote, reflecting the changing needs andexpectations of society over the past 99 years. While transparency and fairness remain important components of any justice system, they must be accompanied by accessibility, speed, effectiveness and remain

uninfluenced by any external pressures in order to truly serve the needs of all members of society. As we continue to evolve our justice systems to meet these challenges, we can ensure that justice is not just a concept, but a reality of all. Justice is of paramount importance for any society as otherwise, if injustice delivered in the garb of justice paves way for necrosis of democracy.

Standard